Back to the word

adverb اِبتِدا / ebtedâ

هوا سرد بود و ماگزوه در ابتدای جاده ایستاده بود. مردی به سمتش رفت. ان مرد گفت،" سلام، من توماس هستم. من نزدیک اینجا کار می کنم، در جایی که تو می توانی چیزی برای خوردن پیدا کنی." او به خانه ای زرد با سقف ابی اشاره کرد." او پرسید،" من امیدوار باشم که تو به انجا بروی و مقداری غذا بگیری؟" ماگزوه به ان مرد و سپس به ان خانه نگاه کرد. او گفت،" شاید" و به راهش ادامه داد.
havâ sard bud va mâgozve dar ebtedâ-ye jâdde istâde bud. mardi be samteš raft. ân mard goft،" salâm، man tumâs hastam. man nazdik-e injâ kâr mi konam، dar jâyi ke to mi tavâni čizi barâye xordan peydâ koni." u be xâne i zard saqf-e âbi ešâre kard." u porsid،" man omidvâr bâšam ke to be ânjâ beruy va meqdâri ğazâ begiri؟" mâgozve be ân mard va sepas be ân xâne negâh kard. u goft،" šâyad" va be râheš edâme dâd.
It was cold and Magozwe was standing on the road begging. A man walked up to him. "Hello, I'm Thomas. I work near here, at a place where you can get something to eat," said the man. He pointed to a yellow house with a blue roof. "I hope you will go there to get some food?" he asked. Magozwe looked at the man, and then at the house. "Maybe," he said, and walked away.
یکی دو روز بعد از فاجعه، شایعه ای شد که ابتدا خندیدیم و بعد فقط بهت...
yeki do ruz ba'd az fâje'e، šâye'e i šod ke ebtedâ xandidim va ba'd faqat boht...
A couple of days after the disaster, there was a rumor, and we first laughed, and then only confusion...
ابتدا باید توافق موجود یعنی برجام را به اجرا بگذارد
ebtedâ bâyad tavâfoq mowjud ya'ni barjâm be ejrâ begozârad
it must first enforce the existing agreement, meaning the JCPOA.
تعهدات خود پایبند بوده است. لکن آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماند،
ta'ahodat-e xod pâyband bude ast. laken âmrikâ az hamân ebtedâ be ejrâ-ye ta'ahodateš vafâdâr namânad،
complied with all of its commitments. However, the United States, from the very beginning, never remained faithful to its obligations,
ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل خاص مردم ایران که در انتخاب های متعدد
ebtedâ ğalat bude va ruykard-e lejâjat dar moqâbel-e xâs-e mardom-e irân ke dar entexâb hâ-ye mota'added
the beginning, and the approach of resisting the wishes of the Iranian people as manifested in numerous elections
حضار محترم، بر همین اساس ما از همان ابتدای بحران سوریه نسبت به هرگونه مداخله
hozzâr-e mohtaram، bar hamin asâs az hamân ebtedâ-ye bohrân-e suriye nesbat be hargune modâxele
Distinguished attendees, in the same vein, from the very beginning of the crisis in Syria, we warned against any intervention
ممکنه این در ابتدا، تلقی بشه به عنوان یک امتیاز برای این در واقع حیوانات؛
momkene in dar ebtedâ، talaqqi beše be onvân-e yek emtiyâz barâye in dar vâqe' heyvânat؛
Maybe this would be considered an advantage for these… in fact …animals in the beginning,
در ابتدا انگار مغز ما یک پروژه نوظهوره و باید این پروژه آروم آروم شکل بگیره و به سمت جلو بره.
dar ebtedâ engâr mağz-e yek porože-ye nuzohure va bâyad in porože ârum ârum šekl begire va be samt-e jelu bere.
In the beginning, it’s like our brain is a newfound project, and this project has to take shape slowly and move forward,
و یه جاهایی می‌بینیم که عملاً اون چیزی که وجود داره به تعداد سلول‌ها برمی‌گرده؛ در ابتدای کار
va ye jâhâyi mibinim ke amalan un čizi ke vojud dâre be te'dâd-e sellulhâ barmigarde؛ dar ebtedâ-ye kâr
and in some places, we see that basically what’s there depends on the number of cells. In the beginning…
این منطقه رو ابتدا، یک آبادی عصر مفرغ می‌دونستن که در اون ظروف سفالی بزرگ مخصوص تخمیر شراب پیدا شده بود.
in mantaqe ro ebtedâ، yek âbâdi-ye asr-e mefrağ midunestan ke dar un zoruf-e sofâli-ye bozorg maxsus-e taxmir-e šarâb peydâ šode bud.
که معمولا اینا هیچکدومشون در ابتدا کمکی نمی‌کنه
ke ma'mulan ina ____ dar ebtedâ komaki nemikone
چونکه خیلی از کارای مملکت ما رابطه‌ای شده، خیلی وقتا رابطه‌ای شده، ما اصن از ابتدا بیرون این رابطه بودیم، فکر می‌کنم.
čun ke xeyli az kâra-ye mamlekat-e râbetei šode، xeyli vaqta râbetei šode، asan az ebtedâ birun-e in râbete budim، fekr mikonam.