Back to the word

noun اَبزار / abzâr

جمهوری اسلامی باید برای مقابله با فشار آمریکا از ابزار فشار استفاده کند
jomevrie eslâmi bâyad barâye moqâbele fešâr-e âmrikâ az abzâr-e fešâr estefâde konad
the Islamic Republic should use means of pressure to counter the pressure from America.
ما در مقابل فشارهای آمریکا، ابزارهای فشار داریم
dar moqâbel-e fešârhâ-ye âmrikâ، abzârhâ-ye fešâr dârim
We have means of pressure against the pressures from America.
این ابزارهای فشار هم برخلاف اونچه که اونا میخوان تبلیغ کنند و بگن، ابزارهای نظامی و این چیزا نیست
in abzârhâ-ye fešâr ham barxalâf-e unče ke una mixan tabliğ konand va began، abzârhâ-ye nezâmi va in čiza nist
These means of pressure, despite what they want to advertise and say, are not military tools and such things.
این ابزارهای فشار هم برخلاف اونچه که اونا میخوان تبلیغ کنند و بگن، ابزارهای نظامی و این چیزا نیست
in abzârhâ-ye fešâr ham barxalâf-e unče ke una mixan tabliğ konand va began، abzârhâ-ye nezâmi va in čiza nist
These means of pressure, despite what they want to advertise and say, are not military tools and such things.
حالا یه وقتی اگر لازم باشه اونام هست لکن اونی که مورد نظر ماست این مسائل نیست ابزارها نیست
hâlâ ye vaqti agar lâzem bâše unam hast laken uni ke mowred-e nazar-e mâst in masâ'el nist abzârhâ nist
Now, if at any time it is necessary, they’re also available, but the ones we intend are not these things, these means.
نه ما ابزار فشار داریم
na abzâr-e fešâr dârim
No, we have means of pressure.
همین کاری که اخیرا شورای عالی امنیت ملی انجام داد و ابلاغ شد این یکی از ابزارهای فشاره
hamin kâri ke axiran šurâ-ye ali-ye amniyat-e melli anjâm dâd va eblâğ šod in yeki az abzârhâ-ye fešâre
What the Supreme National Security Council recently did and was announced… that is one of the means of pressure.
یعنی مقابله با فشار آمریکا با استفاده از ابزار فشار
ya'ni moqâbele fešâr-e âmrikâ estefâde az abzâr-e fešâr
that is, to counter the pressure from America using means of pressure.
در زمان های خیلی خیلی قدیم مردم هیچ چیزی نمی دانستند. آنها نمی‌دانستند که چطور محصولات کشاورزی را بکارند، یا چطور ابزارهای فلزی بسازند. خدای نیامه در آسمانها، عالم به همه دنیا بود. او تمام این دانش را در یک کوزه سفالی، امن نگه داشته بود.
dar zamân hâ-ye xeyli xeyli qadim mardom hič čizi nemi dânestand. ânhâ nemidânestand ke četowr mahsulat-e kešâvarzi bekârand، četowr abzârhâ-ye felezi besâzand. xodâ-ye niyâme dar âsemânhâ، alem be hame-ye doniyâ bud. u tamâm-e in dâneš dar yek kuze-ye sofâli، amn negah dâšte bud.
Long long ago people didn't know anything. They didn't know how to plant crops, or how to weave cloth, or how to make iron tools. The god Nyame up in the sky had all the wisdom of the world. He kept it safe in a clay pot.
کوزه شکست و به چندین قسمت روی زمین خرد شد. آن خرد برای همه آزاد بود که بتوانند از آن استفاده کنند. و اینطور بود که مردم یاد گرفتند چگونه کشاورزی کنند، پارچه ببافند، ابزارهای فلزی بسازند، و تمام چیزهای دیگری که مردم می‌دانند چطور انجام دهند.
kuze šekast va be čandin qesmat ru-ye zamin xord šod. ân xerad barâye hame âzâd bud ke betavânand az ân estefâde konand. va intowr bud ke mardom yâd gereftand čegune kešâvarzi konand، pârče bebâfand، abzârhâ-ye felezi besâzand، va tamâm-e čizhâ-ye digari ke mardom midânand četowr anjâm dehand.
It smashed into pieces on the ground. The wisdom was free for everyone to share. And that is how people learned to farm, to weave cloth, to make iron tools, and all the other things that people know how to do.
فقط باید ابزار کار و مواد اولیه رو برای خودت بخری.
faqat bâyad abzâr-e kâr va mavâd-e avvaliye ro barâye xodet bexari.
You just have to buy the tools and raw material yourself.
ببینین، وقتی که... اگر که یک خانمی برای خودارضایی از ابزارهای لرزاننده یا ماساژورها یا حالا انگشت یا هر چیزی که استفاده می‌کنن داخل واژن استفاده بکنن و به کرات همیشه این کارو انجام بدن،
bebinin، vaqti ke... agar ke yek xânomi barâye xoderzâyi az abzârhâ-ye larzânande mâsâžurhâ hâlâ angošt har čizi ke estefâde mikonan dâxel-e vâžan estefâde bekonan va be karrât hamiše in kâro anjâm bedan،
اون مثل همون - به قول معروف - انگشت خود فرد یا اون ابزاری که استفاده می‌کنن نمی‌تونه این تحریکو ایجاد بکنه.
un mesl-e hamun - be qowl-e ma'ruf - angošt-e xod-e fard un abzâri ke estefâde mikonan nemitune in tahriko ijâd bekone.
بعد شما با این پنج تا واژه کلیدی، می‌تونید با توجه به این ابزارایی که روی میز قرار داره،
ba'd šomâ in panj vâže-ye kelidi، mitunid tavajjoh be in abzârayi ke ru-ye miz qarâr dâre،
من دوست دارم که شما حالا با همین ابزارایی که رو میزه یه چیزی بسازین برای ما.
man dust dâram ke šomâ hâlâ hamin abzârayi ke ru mize ye čizi besâzin barâye .
اینا ابزار ماست تو معماری که خودمون ترکیب می‌کنیم.
ina abzâr-e mâst tu me'mâri ke xodemun tarkib mikonim.
تمرینی که حالا چه این لگوهایی که اینجا گذاشتین، چه حالا این کیوبایی که اینجا گذاشتین تمرینه برای من که بتونم... ابزارمه که...
tamrini ke hâlâ če in leguhâyi ke injâ gozâštin، če hâlâ in kiowbayi ke injâ gozâštin tamrine barâye man ke betunam... abzârame ke...
ولی خب اینا ابزاره که ما تمرین می‌کنیم تا برسیم به این فضای کسب.
vali xob ina abzâre ke tamrin mikonim beresim be in fazâ-ye kasb.
که من هیچوقت مثلا فرض کنین با این ابزار نمی‌تونم اینو بهتون نشون بدم.
ke man hič vaqt masalan farz konin in abzâr nemitunam ino behetun nešun bedam.
ولی وقتی ماکتی می‌سازم دستش می‌دم یا ابزاریو با اینا می‌سازم دستش می‌دم،
vali vaqti mâketi misâzam dasteš midam abzârio ina misâzam dasteš midam،