Back to the word

adjective آبی / âbi

من می‌توانم با آب سرد و صابون آبی بدبو کنار بیایم.
man mitavânam âb-e sard va sâbun-e âbi-ye badbu kenâr biyâyam.
I can cope with cold water and blue smelly soap.
دو تا نیسان آبی
do nisân-e âbi
Two blue Nissans.
پشت اقیانوس آبی.
pošt-e oqiyânus-e âbi.
behind the blue ocean,
هوا سرد بود و ماگزوه در ابتدای جاده ایستاده بود. مردی به سمتش رفت. ان مرد گفت،" سلام، من توماس هستم. من نزدیک اینجا کار می کنم، در جایی که تو می توانی چیزی برای خوردن پیدا کنی." او به خانه ای زرد با سقف ابی اشاره کرد." او پرسید،" من امیدوار باشم که تو به انجا بروی و مقداری غذا بگیری؟" ماگزوه به ان مرد و سپس به ان خانه نگاه کرد. او گفت،" شاید" و به راهش ادامه داد.
havâ sard bud va mâgozve dar ebtedâ-ye jâdde istâde bud. mardi be samteš raft. ân mard goft،" salâm، man tumâs hastam. man nazdik-e injâ kâr mi konam، dar jâyi ke to mi tavâni čizi barâye xordan peydâ koni." u be xâne i zard saqf-e âbi ešâre kard." u porsid،" man omidvâr bâšam ke to be ânjâ beruy va meqdâri ğazâ begiri؟" mâgozve be ân mard va sepas be ân xâne negâh kard. u goft،" šâyad" va be râheš edâme dâd.
It was cold and Magozwe was standing on the road begging. A man walked up to him. "Hello, I'm Thomas. I work near here, at a place where you can get something to eat," said the man. He pointed to a yellow house with a blue roof. "I hope you will go there to get some food?" he asked. Magozwe looked at the man, and then at the house. "Maybe," he said, and walked away.
در طول ماهی که سپری شد پسرهای بی خانمان عادت داشتند توماس را در اطراف ببینند. او دوست داشت که با مردم صحبت کند، مخصوصا افرادی که در خیابان زندگی می کنند. توماس به داستان زندگی مردم گوش می داد. او جدی و صبور بود، هیچوقت گستاخ و بی ادب نبود. بعضی از پسران شروع به رفتن به ان خانه ی زرد و ابی برای گرفتن غذا در نیمروز کردند.
dar tule mâhi ke separi šod pesarhâ-ye bi xânemân âdat dâštand tumâs dar atrâf bebinand. u dust dâšt ke mardom sohbat konad، maxsusan afrâdi ke dar xiyâbân zendegi mi konand. tumâs be dâstân-e zendegi-ye mardom guš mi dâd. u jedi va sabur bud، hič vaqt gostâx va bi yadab nabud. ba'zi az pesaran šoru' be raftan be ân xâne -e zard va âbi barâye gereftan-e ğazâ dar nimruz kardand.
Over the months that followed, the homeless boys got used to seeing Thomas around. He liked to talk to people, especially people living on the streets. Thomas listened to the stories of people's lives. He was serious and patient, never rude or disrespectful. Some of the boys started going to the yellow and blue house to get food at midday.
وقتی که انها همدیگر را ملاقات کردند، ماگزوه شروع به گفتن داستان زندگیش برای توماس کرد. ان داستان در مورد عمویش بود و اینکه چرا از دست او فرار کرده بود. توماس زیاد صحبت نکرد و به ماگزوه نگفت که چه کار کند، ولی همیشه با دقت گوش می داد. بعضی مواقع انها با هم حرف می زدند در حالیکه در ان خانه با سقف ابی غذا می خوردند.
vaqti ke ânhâ hamdigar molâqât kardand، mâgozve šoru' be goftan-e dâstân-e zendegieš barâye tumâs kard. ân dâstân dar mored-e amuyeš bud va inke čerâ az dast-e u farâr karde bud. tumâs ziyâd sohbat nakard va be mâgozve nagoft ke če kâr kand، vali hamiše deqqat guš mi dâd. ba'zi mavâqe' ânhâ ham harf mi zadand dar hâli ke dar ân xâne saqf-e âbi ğazâ mi xordand.
When they met, Magozwe began to tell his own story to Thomas. It was the story of his uncle and why he ran away. Thomas didn't talk a lot, and he didn't tell Magozwe what to do, but he always listened carefully. Sometimes they would talk while they ate at the house with the blue roof.
ماگزوه در حیاط خانه ی با سقف ابی نشسته بود و داشت یک کتاب داستان از مدرسه می خواند. توماس امد و کنارش نشست. توماس پرسید،" موضوع داستان چیست؟" ماگزوه در جواب گفت،" داستان در مورد پسری است که معلم شد. توماس پرسید،" اسم ان پسر چیست؟" ماگزوه با لبخند گفت،" اسم ان پسر ماگزوه است."
mâgozve dar haiyât-e xâne -e saqf-e âbi nešaste bud va dâšt yek ketâb dâstân az madrese mi xând. tumâs âmad va kenâreš nešast. tumâs porsid،" mowzu'-e dâstân čist؟" mâgozve dar javâb goft،" dâstân dar mored-e pesari ast ke mo'alem šod. tumâs porsid،" esm-e ân pesar čist؟" mâgozve labxand goft،" esm-e ân pesar mâgozve ast."
Magozwe was sitting in the yard at the house with the green roof, reading a storybook from school. Thomas came up and sat next to him. "What is the story about?" asked Thomas. "It's about a boy who becomes a teacher," replied Magozwe. "What's the boy's name?" asked Thomas. "His name is Magozwe," said Magozwe with a smile.
دختر آبی سوخت و پای نهادهایی چون فیفا به مطالبات گروه کثیری از زنان ایرانی باز شد.
doxtar-e âbi suxt va pâ-ye nahâdhâyi čun fifâ be motâlebat-e goruh-e kasiri az zanan-e irâni bâz šod.
The Blue Girl burned and institutions like FIFA found their way into the demands of a huge group of Iranian women.
هرچه که ویدئو از آن روز آزادی دیدیم، دختر آبی را یادمان آورد.
har če ke vide'u az ân ruz-e âzâdi didim، doxtar-e âbi yâdemân âvord.
Every video we saw of that day in Azadi reminded us of the Blue Girl.
تو ابی می بینی.
to âbi mi bini.
You see blue.
آبی.
âbi.
Blue.
آبی.
âbi.
Blue.
یا مثلا صورتی و قرمز رو نتونه، بنفش و آبی رو نتونه تشخیص بده.
masalan surati va qermez ro natune، banafš va âbi ro natune tašxis bede.
آبی و خاکستری رو نتونه تشخیص بده.
âbi va xâkestari ro natune tašxis bede.