noun آت و آشغال / ât o âšğâl

IPA: /ɒːt o ɒːʃɣɒːl/

From our corpus

این همه آت و آشغال دارن بهت میدن.
in hame ât o âšğâl dâran behet midan.
They’re giving you so many bits and pieces;