proper noun اِجاره نِشین / ejâre nešin

IPA: /ed͡ʒɒːre neʃi:n/

From our corpus

لا به لای گاو و دایره مینا و اجاره نشینها،
be lâ-ye gâv va dâyere-ye minâ va ejâre nešin،
Between Gav and Dayere-ye Mina and Ejareh Neshin-ha,
svgImgWiktionary
lessee