verb اِجبار کَردَن / ejbâr kardan

IPA: /ed͡ʒbɒːr kærdæn/     compound verb ofاِجبار / ejbârandکَردَن / kardan

From our corpus

مصوباتیه که دولتها اجبار میکنن به کارخونه های ماشین سازی.
mosavabatiye ke dowlat ejbâr mikonan be kârxone hây mâšin sâzi.
there are the regulations that governments impose on car factories