noun آرامگاه / ârâmgâh

IPA: /ɒːrɒːmgɒːh/

From our corpus

حافظیه و آرامگاه سعدی خیلی تنگ شده.
hâfeziye va ârâmgâh-e sa'di xeyli tang šode.
Tomb of Hafez, and Tomb of Saadi.